این دوستت دارمِ من
روزی گریبانِ مُعطَّرت را خواهد گرفت
و بر پیشانی بلتد و مَرمَرینت
که بوسه خواهد زد

مثل تنهایی
مثل مرگ!

چرا که می دانم
من
تنها عاشقت نیستم!

و نیز هم می دانند
تنهایی و مرگ ...