فقدان!
همواره دَرِ این درگاه، به روی این پاشنه چرخیده است.
همواره چیزی مفقود است.

چرا باید این را می دانستم؟
چرا باید آن را می فهمیدم؟