تو را دوست خواهم داشت

آن روز
که هم را
نخواهیم شناخت
و فقط که این
نگاهمان
در کسری از ثانیه
با هم گلاویز شود

و آن را
ابدیت می نامم

گره ای
خواهی خورد
گره ای
خواهم خورد
بی آنکه بدانی
بی آنکه بدانم

و آن را
سرنوشت می نامم